Shenzhen International Prepared Food Industry Exhibition 2022
Shenzhen  International  Prepared Food Industry Exhibition 2022
en
en

Exhibition scale

Exhibition area

30000

Exhibition area

No. of Exhibitors

+

No. of Exhibitors

No. of Visitors

+

No. of Visitors

Concurrent Events

600+

Concurrent Events

JUN 24-26,2022

Exhibition time:Shenzhen Convention & Exhibition Center

Exhibition address:6/24/2022

Shenzhen prefabricated food exhibition was held in Shenzhen Convention and Exhibition Center in June, taking this opportunity to give full play to the characteristic resource advantages of prefabricated food industry in Dawan District, promote the R & D innovation and achievement transformation of prefabricated food, and constantly promote the development of prefabricated food industry.

Woderful Activities
Information Center
Exhibition Area
Past review
en
All-time Greats
Some Of The Exhibitors
leji
gangxingji
guangxinglong
haishili
buzhimig
baisheng
shuichnajituan
niudu
halin
shegnen
zhongshui
manyu
pengcheng
haoshi
liubanxian
aiduobao
taiweiji
hemei
leji gangxingji guangxinglong haishili buzhimig baisheng shuichnajituan niudu halin shegnen zhongshui manyu pengcheng haoshi liubanxian aiduobao taiweiji hemei
Cooperative Partner